https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile17_v2.jpg
Ombre de Phillipe Cardinal.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile14_v2.jpg
Ombre d'Abdelwahab Medeb.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile15_v2.jpg
Ombre de Phillipe Sergeant.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile16_v2.jpg
Ombre de Sophie Leys.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile13_v2.jpg
Ombre de Jacques Rancière.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile8_v2.jpg
Ombre d'Alain Badiou.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile12_v2.jpg
Ombre de Meriam Kettani.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile11_v2.jpg
Ombre De Juliette Simont.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile9_v2.jpg
Ombre de Barabarin Cassin.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile7_v2.jpg
Ombre Pierre Verstraeten.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_hhuile10_v2.jpg
Ombre de Nicole.
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile6_v2.jpg
Jean Borreil
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile4_v2.jpg
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile5_v2.jpg
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile1_v2.jpg
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile3_v2.jpg
https://mauricematieu.com/files/gimgs/th-62_huile2_v2.jpg